Innovation and Technology UNESCO Club

اهداف باشگاه

  • شناسایی و توسعه ظرفیت های نوآورانه ایران و جهان
  • ایجاد ارتباط بین المللی با مراکز خلاقیت، نوآوری و فناوری در دنیا
  • ارتقای سطح دانش بومی و محلی در حوزه خلاقیت، نوآوری و فناوری
  • کمک به تجاری سازی و هدایت طرح های نوآورانه و خلاقانه

فعالیت های باشگاه

  • آموزش،تحقیق و پژوهش در زمینه تکنیک ها و روش های نوین حوزه خلاقیت، نوآوری و فناوری
  • ایجاد ارتباط موثر با شبکه های بین المللی
  • ایجاد بستری مناسب برای بومی سازی و تجاری سازی در راستای ارتقای منافع ملی
  • پرورش خلاقیت و نوآوری در استعدادها و حمایت از آنها
  • ارزیابی و ارزش گذاری ایده ها و تایید مراکز مرتبط با حوزه های نوآوری و فناوری
  • ارائه بورس های حمایتی

اعضای باشگاه

پیمان سرحدی

رئیس باشگاه

اباذر صالحی

دبیر باشگاه

سالار شریفی

عضو باشگاه

امیر روشن

عضو باشگاه

رسول شاهسونی

عضو باشگاه

شکیبا شریفی

عضو باشگاه

سمیرا طهرانی

عضو باشگاه

اخبار باشگاه

ارتباط با باشگاه