۱- تنظیم درخواست خطاب به دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو – ایران

۲- ارائه اهداف و برنامه ها (حداکثر در دو صفحه آچار)

۳- رزومه درخواست کننده(رییس کل)

  • شخصیت حقوقی: رزومه فعالیت های موسسه، شرکت، سازمان و …..
  • شخصیت حقیقی: رزومه فعالیت های مرتبط با موضوع باشگاه

۴- رزومه هیات امنا (هیات مدیره)

۵ تکمیل فرم‌های اساسنامه

۶- واریز فیش به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ تومان(پانصد هزار تومان) به حساب شماره ……..

۷- هر فرد حقیقی یا حقوقی که قصد ایجاد یک باشگاه را دارد می بایست از طریق سایت کمیسیون ملی یونسکو اطلاعات مربوطه را دریافت نماید و فرمهای تکمیل شده را به پست الکترونیک unescoclub_ir@irunesco.org ارسال کند.