یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم برای پیگیری اهداف جمهوری اسلامی ایران در یونسکو سازمان های مردم نهادی است که می توانند به عنوان باشگاه‌های یونسکو با کمیسیون ملی همکاری کنند. بسیاری از کشورها با تشکیل باشگاه‌های متعدد، از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در عرصه های مختلف از محیط زیست تا موضوعات مهم آموزشی، فرهنگی، علمی و تربیتی در جهت رشد و توسعه استفاده می نمایند. درحقیقت، از مزیت های سازمان یونسکو، ظرفیت این سازمان در بکارگیری و بسیج ظرفیت های مردمی در راستای ایجاد تعامل بین تخصص ها و رویکردهای کاربردی است و باشگاه های یونسکو، در تحقق اهداف ملی در راستای سند چشم انداز و اسناد بالادستی، نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.

باشگاه های یونسکو ، به عنوان جریانی مردم نهاد و متکی بر مهارت ها، تجارب و بینش مردم  متشکل از افراد حقیقی و حقوقی در تمامی سنین با پیشینه فعالیت در عرصه های مختلف است که ضمن شناسایی توانمندی های مردم و امکانات ملی و بین المللی برای ایشان، به تقویت و آموزش آنها پرداخته و از ظرفیت های آن ها در راستای توسعه پایدار استفاده می کند.

اشکال باشگاه ها:

این باشگاه ها علی رغم ویژگی های مشترک، می توانند در عرصه های کاملا متفاوت تاسیس شوند و متناسب با مقتضیات فرهنگی، اجتماعی کشورهای مختلف بسیار متفاوت باشند. باشگاه ها به چهار دسته کلی تقسیم می شود:

باشگاه دانش آموزی :
این باشگاه ها اعضاء آن از دانش آموزان و معلمان مؤسسات آموزشی می باشد.

باشگاه دانشجویی:
این باشگاه ها در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی فعالیت می کنند و در واقع ادامه دهنده فعالیت باشگاه های مدارس هستند. اعضاء آن ها از دانش جویان و اساتید است.

باشگاه فرهنگی، تخصصی و علمی
این باشگاه ها متشکل از  افراد فعال در گروه های فرهنگی و هنری و بخش خدمات عمومی می باشند.

باشگاه های محلی