فدراسیون جهانی باشگاه ها ، مراکز و انجمن های یونسکو (WFUCA)

فدراسیون جهانی باشگاه ها ، مراکز و انجمن های یونسکو نهادی بین المللی است که به عنوان بخشی از سامان یونسکو مسئولیت اطلاع رسانی و هماهنگی اعضای خود را بر عهده دارد. همانطور که می دانید باشگاه ها در سطح ملی تحت نظارت کمیسیون ملی یونسکو فعالیت می کنند و در هر کشوری یک فدراسیون ملی برای نظارت بر عملکرد باشگاه ها و مدیریت فعالیت های آنها تاسیس می شود که فدراسیون های ملی در سطح بین المللی، عضوی از فدراسیون جهانی باشگاه ها ، مراکز و انجمن های یونسکو هستند. این فدراسیون، با همکاری و حمایت یونسکو، مسئولیت اطلاع رسانی و هماهنگی اعضای خود را بر عهده دارد.

فدراسیون جهانی باشگاه ها ، مراکز و انجمن های یونسکو برای پیشبرد آرمان ها ، اهداف و برنامه های یونسکو تلاش می کند و از طریق پیشرفت ، تقویت و توسعه باشگاه ها ، مراکز و انجمن های یونسکو، به دنبال تحقق این اهداف است. برخی از اهداف این فدراسیون عبارت اند از:

  • ترویج درک و آموزش بین المللی ، به ویژه با توجه به حقوق بشر
  • شکوفایی درونی افراد و ایجاد نظم اقتصادی و اجتماعی جدید
  • پیگیری اهداف یونسکو در میان ملت ها و مردم، به ویژه برای پیشبرد درک متقابل در میان فرهنگهای مختلف جهان
  • تقویت مشارکت مردم درفعالیت های یونسکو
  • استفاده از علم و فناوری برای اهداف صلح آمیز و رفاه بشریت، به ویژه کشورهای در حال توسعه