دبیرخانه باشگاه های یونسکو در ایران

کمیسیون ملی یونسکو ایران در راستای اهداف باشگاه ها و وظایف ذاتی خود دبیرخانه باشگاه های یونسکو را تشکیل داده است. این دبیرخانه زیر نظر شورای سیاست گذاری باشگاه ها فعالیت می کند و دارای بخش های واحد ارزیابی و صدور مجوز، واحد نظارت و امور اجرایی می باشد. کلیه امور مربوط به باشگاه ها از مسیر این دبیرخانه و تحت نظر رییس دبیرخانه اداره خواهد شد.

شورای سیاستگذاری

وظیفه شورای سیاستگذاری نظارت بر حسن انجام وظایف دبیرخانه و تعیین استراتژی های این دبیرخانه می باشد.

واحد ارزیابی و صدور مجوز

این واحد وظیفه بررسی درخواست ها، اخذ مستندات و صدور مجوز باشگاه ها را بر عهده دارد.

واحد نظارت و بازرسی

از آنجا که فعالیت باشگاه ها می بایست زیر نظر کمیسیون ملی انجام گیرد، این واحد نظارت مستمر و دوره ای خود را بر حسن انجام فعالیت های باشگاه ها عهده دار است. باشگاه ها گزارش های سالانه خود را به این واحد ارسال و این واحد به صورت مستمر وظیفه نظارت و بازرسی را برعهده خواهد داشت.