توسعه کسب و کار
غذا و خوراک شناسی
آموزش الکترونیک
نوآوری و فن آوری
سواد مالی
گردشگری خلاق
فرهنگ و هنر
آب و فاضلاب
صنایع دستی
بازآفرینی شهری
مسئولیت اجتماعی
هنرهای اسلامی
گردشگری و محیط زیست
آموزش مجریان ورزشی
مهارت و مشارکت های اجتماعی ایران آباد
مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه ای

ارتباط با فدراسیون باشگاه های یونسکو ایران