• باشگاه های مختلف یک کشور تحت نظارت فدراسیون باشگاه ها، انجمن ها و مراکز یونسکو فعالیت می کنند. این فدراسیون باید عضوی از فدراسیون جهانی باشگاه ها، مراکز و انجمن های یونسکو و همچنین عضوی از فدراسیون باشگاه های منطقه خود باشد، و فدراسیون باشگاه های ایران باید عضوی از فدراسیون آسیا اقیانوسیه باشد.
  • فدراسیون باشگاه ها متشکل از یک شورای اجرایی است. اعضای شورای اجرایی عبارتند از رئیس، 2 نائب رئیس و سایر اعضای شورا
  • تمامی باشگاه ها و مراکز یک کشور تحت نظر فدراسیون باشگاه های آن کشور فعالیت می کنند.
  • باشگاه های یک کشور هیچ گونه ارتباط رسمی با یونسکو ندارند و نمی توانند از لوگوی یونسکو استفاده کنند. هر گونه استفاده از لوگوی یونسکو توسط سازمان های مختلف، نیازمند موافقت کتبی یونسکو است. لوگوی فدراسیون باشگاه های یک کشور باید توسطWFUCA  تایید شود.
  • فدراسیون باشگاه های یک کشور باید تحت نظارت کمیسیون ملی آن کشور فعالیت کند.
  • کلوپ ها می توانند از هزینه عضویت و یا هزینه هایی که از طریق رویدادهای عمومی به دست می آورند، برای انجام فعالیت های خود استفاده کنند.
  • کلوپ ها از لحاظ مالی و قانونی، مستقل هستند، اما یونسکو از طریق همکاری های نزدیک با کمیسیون های ملی از لحاظ مالی و علمی از پروژه ها و فعالیت های متناسب با اولویت های یونسکو، حمایت می کند.
  • کمیسیون ها باید اطمینان حاصل کنند که استفاده از عنوان یونسکو توسط باشگاه ها، مغایرتی با اهداف یونسکو ندارد و در چارچوب اهداف آن انجام می شود، برای مثال فعالیت ها نباید با هدف کسب منافع شخصی و یا سودآوری انجام شود.
  • باشگاه ها می توانند با دیگر کلوپ های کشور خود (درصورت عدم وجود فدراسیون ملی برای تسهیل تعاملات باشگاه ها) و همچنین باشگاه های دیگر کشورها تعامل و همکاری داشته باشند.