اهداف باشگاه

 • کمک وارتقای دانش و آگاهی از طریق شبکه جهانی
 •  رصد مبانی آموزش های الکترونیکی در جهان و بومی سازی آن
 •  تمرکز بر آموزش و پژوهش و تقویت خلاقیت در آنان
 • حضور در مجامع بین المللی در حوزه آموزش های الکترونیک
 • برگزاری کارگاه های آموزشی، همایش ها و نشست های تخصصی حوزه های مختلف

فعالیت های باشگاه

 • طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی پیشرفته
 • استفاده گسترده از آموزش الکترونیکی با توجه به نیازهای جامعه، صنعت و سازمانها
 • آموزش در زمینه تکنیک ها و روش های نوین حوزه خلاقیت، نوآوری و فناوری
 • ایجاد ارتباط موثر با موسسه های بین المللی ، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
 • آموزش در حوزه های معماری، هنر، فناوری و …..
 • بکارگیری خلاقیت، نوآوری و فناوری در حوزه های علمی، آموزشی و فرهنگی

اعضای باشگاه

نسرین فخری

رئیس باشگاه

داوود عظیمی

دبیر باشگاه

محمد امین صادقی

عضو باشگاه

محمد احسان صادقی

عضو باشگاه

اعظم حیدری

عضو باشگاه

مزدک سود بخش

عضو باشگاه

حمید بادامی نژاد

عضو باشگاه

عرفان سرحدی

عضو باشگاه

مهدی گلناری

عضو باشگاه

اخبار باشگاه

ارتباط با باشگاه